top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Goudbloem verplicht zich hierdoor de gespecificeerde goederen voor de duur niet langer dan alzo uiterlijk tot en met (zie verloopdatum) te bewaren, onder haar gehoudenheid deze voor het geheel aan de pandgever terug te geven voor het vermelde bedrag, doch met in acht name van het bepaalde zoals beschreven in de omschrijving van de Overeenkomst tot belening.

2. De betaling van de beleensom kan iedere werkdag geschieden tot en met de verloopdatum. Wanneer deze termijn is verstreken, komen alle eigendomsrechten en de eventuele meerwaarde van het betreffende onderpand te vervallen ten gunste van Goudbloem.

3. Indien in de beleenperiode goederen door overmacht van Goudbloem zo nodig ten behoeve van de pandgever aan te tonen verloren mochten gaan, zo is Goudbloem nimmer gehouden tot vergoeding van het mogelijk verschil in waarde tussen haar taxatie en elders gedane taxaties en/of verzekerde bedragen op deze goederen.

4. Deze overeenkomst kan uitsluitend worden gesloten tussen Goudbloem en pandgevers van 18 jaar of ouder, niet onder invloed zijnde van alcohol of verdovende middelen, niet onder curatele staat en in bezit is van een geldig legitimatiebewijs zijnde, paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

5. Indien tijdens de duur van deze overeenkomst, een daartoe gemachtigde instantie (Politie, Fiscus, Deurwaarder, etc.) beslag legt of heeft gelegd op vermelde goederen, zo is Goudbloem op geen enkele wijze aansprakelijk met betrekking tot het teruggeven. Zo min is Goudbloem nimmer verplicht tot het vergoeden in geld van de in beslag genomen goederen of ter zake van welke schade dan ook. Tevens is bij inbeslagname deze overeenkomst onmiddellijk ontbonden.

6. De Overeenkomst tot belening is een waardepapier op naam. Alleen degene vermeld als pandgever wordt als rechtmatige eigenaar aangemerkt en kan deze al of niet retour nemen. 

7. Degene van wiens pandbewijs is vernietigd, ontvreemd of verloren is gegaan moet dit onverwijld melden bij Goudbloem. In geval van retour van het onderpand dient de pandgever zich te legitimeren.

8. Indien de verloopdatum op een zondag of wettelijke feestdag valt is de pandgever gerechtigd op de eerstvolgende werkdag zijn of haar goederen op te halen.

9. In geval van vernieuwing van deze overeenkomst behoudt Goudbloem zich het recht voor de taxatievoorwaarde(n) te herzien en herbelening te weigeren zonder opgaaf van redenen.

10. Goudbloem neemt uitsluitend gouden- en zilveren voorwerpen of sieraden bezet met- en of zonder edelstenen in onderpand. De looptijd van het pandbewijs is maximaal 2 maanden. De verschuldigde rente, welke op de Overeenkomst tot belening staan vermeld, worden achteraf betaald. Op of voor de verloopdatum kan het pand opnieuw ter belening worden aangeboden.

bottom of page